Lý lịch khoa học giảng viên

LÝ LỊCH KHOA HỌC BỘ MÔN TÀI CHÍNH CÔNG

18/08/2021
Danh sách giảng viên/cán bộ hiện tại của bộ môn gồm 17 Thầy/Cô giáo:
 • TS. Vũ Xuân Dũng
 • TS. Nguyễn Thanh Huyền
 • GS, TS Đinh Văn Sơn
 • PGS, TS Lê Thị Kim Nhung
 • TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh
 • ThS. Nguyễn Thuỳ Linh
 • TS. Đỗ Thị Diên
 • TS. Lê Hà Trang
 • TS. Vũ Xuân Thuỷ
 • ThS. Trần Thị Thu Trang
 • TS. Nguyễn Hữu Thao
 • ThS. Lê Thanh Huyền
 • ThS. Nguyễn Hương Giang
 • ThS. Lê Thuỳ Dương
 • ThS. Trần Thị Hải Yến
 • ThS. Nguyễn Minh Hiền
 • ThS. Lê Kim Anh
Dưới đây là các file lý lịch khoa học của các giảng viên: