Ban chủ nhiệm khoa

Cơ cấu tổ chức Khoa Tài chính - Ngân hàng nhiệm kỳ 2021 - 2026
CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

BAN CHỦ NHIỆM KHOA
 
            TRƯỞNG KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
PGS.TS Phạm Tuấn Anh
 * Điện thoại: 0983683898
* E-mail: phamtuananh@tmu.edu.vn
 
             PHÓ TRƯỞNG KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
TS. Nguyễn Thị Minh Hạnh
 Điện thoại: 091 212 1751  
* E-mail: hanhdhtm@tmu.edu.vn

BỘ MÔN TÀI CHÍNH CÔNG
 
   TRƯỞNG BỘ MÔN TÀI CHÍNH CÔNG
TS. Vũ Xuân Dũng
* Điện thoại: 098 328 2879
* E-mail: vuxuandung@tmu.edu.vn
PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN TÀI CHÍNH CÔNG
TS. Nguyễn Thanh Huyền
* Điện thoại: 093 693 0077
* E-mail: thanhhuyen-tcnh@tmu.edu.vn
 

BỘ MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
 
TRƯỞNG BỘ MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
TS.GVC. Đàm Thị Thanh Huyền
* Điện thoại: 0983717883  
* E-maildamthithanhhuyen@tmu.edu.vn
PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
TS. Nguyễn Minh Thảo
 Điện thoại: 098 955 5841  
* E-mail: minhthaodhtm@gmail.com

BỘ MÔN NGÂN HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
 
TRƯỞNG BỘ MÔN NGÂN HÀNG VÀ TTTC
TS. Phùng Việt Hà
* Điện thoại: 089 663 6186  
* E-mail: vietha_nhck@yahoo.com
PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN NGÂN HÀNG VÀ TTTC
TS. Đặng Thị Minh Nguyệt
* Điện thoại: 090 346 9669
* E-mail: nguyenminh@tmu.edu.vn
 
Xem thêm