Chương trình đào tạo

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính- Ngân hàng thương mại (chương trình chất lượng cao) trình độ đại học năm 2023

31/10/2023
rường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-ĐHTM ngày 13/02/2023 về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính- Ngân hàng thương mại (chương trình chất lượng cao) trình độ đại học năm 2023