Chương trình đào tạo

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính công trình độ đại học năm 2023

31/10/2023

Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-ĐHTM ngày 13/02/2023 về việc sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Tài chính công trình độ đại học năm 2023.

Thông tin chi tiết xem link đính kèm

https://qldt.tmu.edu.vn/tin-tuc/chi-tiet/quyet-dinh-ve-viec-sua-doi-bo-sung-chuan-dau-ra-va-chuong-trinh-dao-tao-tai-chinh-cong-trinh-do-dai-hoc-nam-2023-22683