Chuẩn đầu ra

Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học của trường Đại học Thương mại

28/06/2022

Trường Đại học Thương mại ban hành quyết định số 730/QĐ-ĐHTM ngày 12/05/2022 về việc Quy định đánh giá đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ đại học của trường Đại học Thương mại.
Thông tin chi tiết xem trong fie đính kèm: