Chuẩn đầu ra

Quyết định ban hành Danh mục đo lường và đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học của sinh viên khóa 57

28/06/2022

Trường Đại học Thương mại ban hành quyết định số 846/QĐ-ĐHTM ngày 26/05/2022 về việc ban hành Danh mục đo lường và đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học của sinh viên khóa 57 trường Đại học Thương mại.
Thông tin chi tiết xem trong fie đính kèm