Thông báo

Thông báo việc xét miễn học các học phần Tiếng Anh và Tin học quản lý

06/10/2022

Thông báo việc xét miễn học các học phần Tiếng Anh và Tin học quản lý.
Thông tin chi tiết có trong file đính kèm dưới đây: