Tin hoạt động

Thông báo tổ chức học tập kỳ 2 năm học 2022 - 2023 cho sinh viên đại học chính quy K58 tại Cơ sở Hà Nam

09/12/2022

Ngày 08 tháng 12 năm 2022, Trường Đại học Thương mại đưa ra thông báo số 1571/TB-ĐHTM về việc tổ chức học tập kỳ 2 năm học 2022 - 2023 cho sinh viên đại học chính quy K58 tại Cơ sở Hà Nam.

Nội dung chi tiết có trong file đính kèm sau: