Thông báo

Thông báo tổ chức đánh giá năng lực Tiếng Anh để xét công nhận đạt chuẩn đảu ra Tiếng Anh cho sinh viên đại học chính

06/02/2023

Trường Đại học Thương mại công bố thông báo số 81/TB-ĐHTM về việc tổ chức đánh giá năng lực Tiếng Anh để xét công nhận đạt chuẩn đảu ra Tiếng Anh cho sinh viên đại học chính quy đợt tháng 3 năm 2023

Nội dung chi tiết có trong file dưới đây: