Thông báo

Thông báo cộng điểm thưởng cho sinh viên có thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học

06/10/2022

Thông báo cộng điểm thưởng vào điểm KLTN, LVTN và ĐATN cho sinh viên có thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học.
Thông tin chi tiết có trong file đính kèm dưới đây: