Thông báo

Thông báo các trường hợp sinh viên thuộc diện "không xét" trong Cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học cấp Khoa/Viện

06/10/2022

Thông báo các trường hợp sinh viên thuộc diện "không xét" trong Cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học cấp Khoa/Viện
Thông tin chi tiết có trong file đính kèm dưới đây: