Thông báo

Quyết định khen thưởng đối với sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy

06/02/2023

Trường Đại học Thương mại công bố quyết định số 72/QĐ-ĐHTM về việc khen thưởng đối với sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy.

Nội dung chi tiết có trong file dưới đây: