Thông báo

Quyết định ban hành mức thu học phí đối với các chương trình đào tạo đại học chính quy năm học 2022 - 2023

02/02/2023

Ngày 02 tháng 02 năm 2023, Trường Đại học Thương mại ban hành quyết định số 86/QĐ-ĐHTM về mức thu học phí đối với các chương trình đào tạo đại học chính quy năm học 2022 - 2023.

Nội dung chi tiết có trong file đính kèm sau: