Sản phẩm khoa học

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA: TÀI CHÍNH CÁ NHÂN - LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH TRONG BỐI CẢNH MỚI

16/09/2020

Dưới đây là Mục lục và đề dẫn Hội thảo, bản mềm Kỷ yếu đã được Ban tổ chức gửi cho các tác giả