Thông báo

Danh sách đánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

07/02/2023

Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Thương mại thông báo dánh sách đánh giá chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo hình thức trực tuyến đợt tháng 2 năm 2023.

Nội dung chi tiết có trong file dưới đây: