Thông tin tuyển sinh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

30/09/2019
Chương trình đào tạo Cử nhân Tài chính - NHTM: Đào tạo cử nhân chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thương mại có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, đạt chuẩn kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nắm vững những nguyên lí quy luật tự nhiên, xã hội; có đủ kiến thức về lý luận chính trị, kinh tế xã hội, kiến thức chuyên sâu về tài chính và ngân hàng thương mại; có năng lực nghiên cứu và thực hành, giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.
Đọc thêm trong file đính kèm bên dưới: