Thông tin tuyển sinh

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

30/09/2019
Tuyên bố chuẩn đầu ra ngành Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng thương mại
Tên chuyên ngành bằng tiếng Việt: Tài chính - Ngân hàng Thương mại

Tên chuyên ngành bằng tiếng Anh: Finance and Banking
Thông tin chi tiết trong file đính kém: