Quay trở lại danh sách

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - K56H VÀ K56HC

15/08/2023 15:54

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - K56H VÀ K56HC

Dưới đây là file hướng dẫn thực tập tốt nghiệp hệ đại học chính quy đối với sinh viên K56H và K56HC

Hướng dẫn TTTN K56HC

Hướng dẫn TTTN K56H