HỘI NGHỊ "BÁO CÁO KẾT QUẢ NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018"
HỘI NGHỊ "BÁO CÁO KẾT QUẢ NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018" Nghiên cứu khoa học sinh viên Sáng ngày 30 tháng 3 năm 2018 tại Hội trường H3, khoa Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Thương Mại đã tổ chức thành công hội nghị "BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018"  19/08/2021
HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VÀ NCKH
HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP VÀ NCKH Nghiên cứu khoa học sinh viên Ngày 27/03, vào 13h30 tại H2 trường Đại học Thương mại, khoa Tài chính ngân hàng tổ chức Hội nghị trao đổi phương pháp học tập và NCKH cho sinh viên K52H và Lễ trao học bổng TP-Bank. 19/08/2021
HỘI NGHỊ BÁO CÁO KẾT QUẢ NCKH CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017
HỘI NGHỊ BÁO CÁO KẾT QUẢ NCKH CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017 Nghiên cứu khoa học sinh viên Ngày 04/04/2017, vào 13h30 tại H3 trường Đại học Thương mại, Khoa Tài chính Ngân hàng tổ chức “Hội nghị báo cáo kết quả NCKH của sinh viên năm 2016-2017”. 19/08/2021