THƯ MỜI VIẾT HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA "TÀI CHÍNH CÁ NHÂN - LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH TRONG BỐI CẢNH MỚI"

Thứ ba - 14/04/2020 19:57
          Hới tới kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Thương mại, Khoa Tài chính - Ngân hàng phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách tài chính - Bộ Tài chính, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: " Tài chính cá nhân - Lý thuyết và thực hành trong bối cảnh mới"
          Các chủ đề chính của hội thảo như sau:
          1. Quản lý chi tiêu, tiết kiệm và lập kế hoạch tài chính cá nhân.
          2. Quản lý đầu tư và tài sản cá nhân.
          3. Quản lý tài chính gia đình
          4. An ninh tài chính cá nhân
          5. Thực trạng và những vấn đề đặt ra về giảng dạy, nghiên cứu và triển khai về tài chính cá nhân trong bối cảnh mới.
          Nội dung chi tiết các chủ đề chính, hình thức, yêu cầu về thời gian nhận phản biện bài của ban tổ chức và thời gian dự kiến tổ chức hội thảo sẽ được chi tiết trong file đính kém.
Trân trọng!
Đối tác
Flyer TMU (convert) 2 1
, . : 60