Giới thiệu chung

SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN CỦA KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Thứ ba - 07/01/2020 15:50
 

1. SỨ MẠNG:
Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Thương mại là một sơ sở đào tạo nguồn nhân lực Tài chính – Ngân hàng có chất lượng và không ngừng được cải tiến với phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới và hoàn thiện, khẳng định uy tín đối với thị trường lao động trong nước và khu vực Đông Nam Á, cung cấp cho xã hội những cử nhân Tài chính – Ngân hàng có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường luôn thay đổi và hội nhập quốc tế.
2. TẦM NHÌN:
Khoa TCNH phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo chất lượng cao và nghiên cứu khoa học có uy tín trong cả nước, tiến tới được thừa nhận trong khu vực Đông Nam Á và quốc tế. Cụ thể:
- Đến năm 2025 trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng theo hướng đào tạo gắn với thực tiễn hội nhập quốc tế.
- Đến năm 2030, được xếp hạng khu vực Đông Nam Á về đào tạo và nghiên cứu Tài chính - Ngân hàng, bằng cấp về Tài chính - Ngân hàng được các tổ chức, doanh nghiệp, Hiệp hội nghề nghiệp uy tín trên thế giới thừa nhận.
3. MỤC TIÊU GIÁO DỤC
Đào tạo cử nhân tài chính – ngân hàng có kiến thức và kỹ năng chuyên môn của chuyên ngành đào tạo một cách vững chắc, có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt, đáp ứng các chuẩn mực cần thiết của người lao động trong nền kinh tế thị trường theo xu thế hội nhập. Người học được trang bị các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành đào tạo để có khả năng nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới, khả năng tự học suốt đời trong môi trường công tác sau khi ra trường; có kỹ năng thực hành chuyên sâu và chuyên nghiệp của ngành tài chính – ngân hàng, đủ khả năng hành nghề, khả năng làm việc và tạo việc làm để phát triển sự nghiệp; được trang bị các kỹ năng và phẩm chất của người lao động hiện đại, chú trọng các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác làm việc nhóm, sự tự tin và chủ động trong vị trí công tác được xã hội phân công.
4. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Đào tạo cử nhân tài chính - ngân hàng đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hoá, sức khỏe và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản trị kinh doanh; nắm vững kiến thức chuyên môn về tài chính – ngân hàng; có năng lực thực hành. Sinh viên tốt nghiệp có năng lực chuyên môn cao tại các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế hoặc giảng dạy tại các Viện, trường, các cơ sở đào tạo. Sinh viên được đào tạo với chương trình không ngừng được cải tiến, phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới, hoàn thiện và hội nhập quốc tế.
 
Đối tác
, . : 60